عنوان:رفاه تک ارتباط
وب‌سایت:https://refahtech.ir
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:061-3403
آدرس:اهواز - طالقانی ، خیابان موسوی تقاطع معمارزاده ساختمان رفاه تک ارتباط
کدپستی:6193874673
شماره اقتصادی:10320882113
شماره ثبت/ملی:440967
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کلیادداشت خرید
مبلغ کل ریال
مبلغ نهایی ریال
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب