تاریخچه هواشناسی استان خوزستان

  • قبل از تاسيس سازمان هواشناسي در كشور با اكتشاف نفت در جنوب ايران و احداث فرودگاهها در مناطق نفتخيز توسط شركت نفت ايران و انگليس تعدادي ايستگاه هواشناسي در فرودگاههاي آبادان – آغاجاري – اهواز – مسجد سليمان – گچساران و خارك تاسيس گرديده بود كه هدف از آن سلامت پروازهاي هواپيماهاي شركت نفت بوده است .
  • بعدها پس از تاسيس اداره كل هواشناسي كشوردر سال۱۳۳۰ و با توسعه فرودگاههاي آبادان واهواز توسط سازمان هواپيمائي كشوري اداره كل هواشناسي اقدام به تاسيس ايستگاه هواشناسي در اين فرودگاهها نمود كه مدتها اين ايستگاهها بموازات ايستگاهها هواشناسي شركت نفت فعاليت مي نمودند  .
  • با پيشرفت اداره كل هواشناسي كشور و تبديل آن به سازمان هواشناسي ، مركز پيش بيني نيز در هواشناسي آبادان داير گرديد .
  •  مركز هواشناسي شركت نفت در فرودگاه شركتي آبادان مستقر بود و مركز هواشناسي خوزستان تحت عنوان هواشناسي منطقه جنوبغرب (شامل استانهاي خوزستان ، لرستان و ايلام) در فرودگاه بين المللي آبادان فعاليت مي نمود ، علاوه بر آن مركز پيش بيني آبادان نيز پيش بيني هاي صادره را دراختيار خلبانان و پروازهاي بين المللي قررار مي داد .
  •  در سال ۱۳۶۱ مركز هواشناسي منطقه جنوبغرب از آبادان به اهواز منتقل و فعاليت خود را از سرگرفت .
  • ایستگاه های آبادان ، بستان و ماهشهر نقش موثر و بسزایی در ارائه خدمات هواشناسی  در مناطق جنگی داشته اند.
  • سال ۱۳۶۲ نقطه آغاز تحول و دگرگوني در سازمان هواشناسي و سال شروع بازسازي در اين سازمان بود
  • قبل از اين تاريخ تعداد ايستگاههاي هواشناسي بسيار اندك و بصورت ادارات جنبي در فرودگاهها و يا سازمانهاي ديگر خدماتي را ارائه مي نمودند كه مهمترين آنها ارائه خدمات به هواپيمائي كشوري بود .
  • با گذر زمان علاوه بر آن خدمات انواع ايستگاههاي تحقيقات كشاورزي ، دريائي ، خودكار ، جوبالا و ايستگاههاي ويژه به تشكيلات سابق افزوده شده و ايستگاههاي اقليم شناسي و بارانسنجي در حال افزايش و بازسازي مي باشند .
  • هم اكنون اداره كل هواشناسي استان خوزستان داراي ۲۰ ايستگاه سينوپتيك ، دو ايستگاه تحقيقات كشاورزي ، ۱۵ ايستگاه اقليم شناسي و ۷۰ ايستگاه بارانسنجي مي باشد.