تعرفه اینترنت وایرلس

تعرفه اینترنت وایرلس

طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 1 ماهه )
WMIK-128K
1ماهه
3گیگ
105,000ریال
WMIK-128K
1ماهه
5گیگ
165,000ریال
WMIK-256K
1ماهه
3گیگ
115,000ریال
WMIK-256K
1ماهه
5گیگ
175,000ریال
WMIK-512K
1ماهه
3گیگ
130,000ریال
WMIK-512K
1ماهه
5گیگ
190,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
5گیگ
210,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
3گیگ
150,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
5گیگ
230,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
3گیگ
230,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
5گیگ
290,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
5گیگ
9,000,000ریال
WMIK-8192K
1ماهه
4گیگ
300,000ریال
WMIK-8192K
1ماهه
2گیگ
240,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
8گیگ
356,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
4گیگ
260,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
2گیگ
200,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
8گیگ
296,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
4گیگ
200,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
2گیگ
140,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
8گیگ
280,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
4گیگ
165,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
2گیگ
110,000ریال
WMIK-512K
1ماهه
2گیگ
90,000ریال
WMIK-6144K
1ماهه
2گیگ
220,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
4گیگ
260,000ریال
WMIK-8192K
1ماهه
8گیگ
396,000ریال
WMIK-512K
1ماهه
8گیگ
180,000ریال
WMIK-512K
1ماهه
4گیگ
130,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
5گیگ
250,000ریال
WMIK-6144K
1ماهه
4گیگ
280,000ریال
WMIK-6144K
1ماهه
8گیگ
376,000ریال
WMIK-256K
1ماهه
4گیگ
145,000ریال
WMIK-512K
1ماهه
6گیگ
210,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
4گیگ
180,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
10گیگ
320,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
22گیگ
560,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
6گیگ
240,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
10گیگ
340,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
5گیگ
300,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
5گیگ
240,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
5گیگ
210,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
5گیگ
210,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
5گیگ
175,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
10گیگ
275,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
5گیگ
190,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
10گیگ
290,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
5گیگ
210,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
10گیگ
310,000ریال
WMIK-6144K
1ماهه
5گیگ
250,000ریال
WMIK-6144K
1ماهه
10گیگ
350,000ریال
WMIK-8192K
1ماهه
5گیگ
300,000ریال
WMIK-8192K
1ماهه
10گیگ
400,000ریال
WMIK-512K
1ماهه
100گیگ
475,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
150گیگ
980,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
200گیگ
1,485,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
400گیگ
2,500,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
49گیگ
490,000ریال
WMIK-50000K
1ماهه
10گیگ
350,000ریال
WMIK-50000K
1ماهه
50گیگ
900,000ریال
WMIK-50000K
1ماهه
100گیگ
1,500,000ریال
WMIK-6144K
1ماهه
150گیگ
1,150,000ریال
WMIK-6144K
1ماهه
2گیگ
200,000ریال
WMIK-16384K
1ماهه
70گیگ
1,400,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
20گیگ
600,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
5گیگ
250,000ریال
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 3 ماهه )
WMIK-128K
3ماهه
9گیگ
315,000ریال
WMIK-128K
3ماهه
15گیگ
447,000ریال
WMIK-256K
3ماهه
9گیگ
345,000ریال
WMIK-256K
3ماهه
15گیگ
477,000ریال
WMIK-512K
3ماهه
9گیگ
390,000ریال
WMIK-512K
3ماهه
15گیگ
520,000ریال
WMIK-1024K
3ماهه
15گیگ
580,000ریال
WMIK-1024K
3ماهه
9گیگ
450,000ریال
WMIK-2048K
3ماهه
15گیگ
640,000ریال
WMIK-4096K
3ماهه
9گیگ
690,000ریال
WMIK-4096K
3ماهه
15گیگ
820,000ریال
WMIK-4096K
3ماهه
10گیگ
500,000ریال
WMIK-256K
3ماهه
12گیگ
410,000ریال
WMIK-512K
3ماهه
24گیگ
640,000ریال
WMIK-1024K
3ماهه
12گیگ
510,000ریال
WMIK-1024K
3ماهه
36گیگ
960,000ریال
WMIK-2048K
3ماهه
82گیگ
1,650,000ریال
WMIK-2048K
3ماهه
24گیگ
800,000ریال
WMIK-2048K
3ماهه
30گیگ
916,000ریال
WMIK-1024K
3ماهه
15گیگ
450,000ریال
WMIK-1024K
3ماهه
30گیگ
750,000ریال
WMIK-2048K
3ماهه
15گیگ
500,000ریال
WMIK-2048K
3ماهه
30گیگ
800,000ریال
WMIK-4096K
3ماهه
15گیگ
550,000ریال
WMIK-4096K
3ماهه
30گیگ
850,000ریال
WMIK-6144K
3ماهه
15گیگ
650,000ریال
WMIK-6144K
3ماهه
30گیگ
950,000ریال
WMIK-8192K
3ماهه
15گیگ
800,000ریال
WMIK-8192K
3ماهه
30گیگ
1,100,000ریال
WMIK-512K
3ماهه
300گیگ
1,190,000ریال
WMIK-1024K
3ماهه
450گیگ
2,450,000ریال
WMIK-2048K
3ماهه
600گیگ
3,715,000ریال
WMIK-4096K
3ماهه
1,200گیگ
7,125,000ریال
WMIK-2048K
3ماهه
99گیگ
990,000ریال
WMIK-50000K
3ماهه
30گیگ
900,000ریال
WMIK-50000K
3ماهه
150گیگ
2,620,000ریال
WMIK-50000K
3ماهه
300گیگ
4,350,000ریال
WMIK-6144K
3ماهه
150گیگ
1,700,000ریال
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 6 ماهه )
WMIK-128K
6ماهه
18گیگ
600,000ریال
WMIK-128K
6ماهه
30گیگ
830,000ریال
WMIK-256K
6ماهه
18گیگ
660,000ریال
WMIK-256K
6ماهه
30گیگ
890,000ریال
WMIK-512K
6ماهه
18گیگ
750,000ریال
WMIK-512K
6ماهه
30گیگ
980,000ریال
WMIK-1024K
6ماهه
30گیگ
1,100,000ریال
WMIK-1024K
6ماهه
18گیگ
870,000ریال
WMIK-2048K
6ماهه
30گیگ
1,220,000ریال
WMIK-4096K
6ماهه
18گیگ
1,350,000ریال
WMIK-4096K
6ماهه
30گیگ
1,580,000ریال
WMIK-4096K
6ماهه
4,096گیگ
2,350,000ریال
WMIK-4096K
6ماهه
20گیگ
1,000,000ریال
WMIK-8192K
6ماهه
80گیگ
1,290,000ریال
WMIK-256K
6ماهه
48گیگ
1,200,000ریال
WMIK-512K
6ماهه
48گیگ
1,280,000ریال
WMIK-1024K
6ماهه
24گیگ
1,000,000ریال
WMIK-1024K
6ماهه
64گیگ
1,650,000ریال
WMIK-2048K
6ماهه
175گیگ
3,300,000ریال
WMIK-2048K
6ماهه
48گیگ
1,520,000ریال
WMIK-2048K
6ماهه
60گیگ
1,714,000ریال
WMIK-1024K
6ماهه
30گیگ
800,000ریال
WMIK-1024K
6ماهه
60گیگ
1,400,000ریال
WMIK-2048K
6ماهه
30گیگ
900,000ریال
WMIK-2048K
6ماهه
60گیگ
1,500,000ریال
WMIK-4096K
6ماهه
30گیگ
1,000,000ریال
WMIK-4096K
6ماهه
60گیگ
1,600,000ریال
WMIK-6144K
6ماهه
30گیگ
1,150,000ریال
WMIK-6144K
6ماهه
60گیگ
1,750,000ریال
WMIK-8192K
6ماهه
30گیگ
1,450,000ریال
WMIK-8192K
6ماهه
60گیگ
2,050,000ریال
WMIK-512K
6ماهه
600گیگ
2,375,000ریال
WMIK-1024K
6ماهه
900گیگ
4,900,000ریال
WMIK-2048K
6ماهه
1,200گیگ
7,425,000ریال
WMIK-4096K
6ماهه
2,400گیگ
13,500,000ریال
WMIK-2048K
6ماهه
199گیگ
1,990,000ریال
WMIK-50000K
6ماهه
60گیگ
1,620,000ریال
WMIK-50000K
6ماهه
300گیگ
5,100,000ریال
WMIK-50000K
6ماهه
600گیگ
8,100,000ریال
WMIK-16384K
6ماهه
100گیگ
2,500,000ریال
WMIK-4096K
6ماهه
90گیگ
1,300,000ریال
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 12 ماهه )
WMIK-128K
12ماهه
36گیگ
1,180,000ریال
WMIK-128K
12ماهه
60گیگ
1,590,000ریال
WMIK-256K
12ماهه
36گیگ
1,300,000ریال
WMIK-256K
12ماهه
60گیگ
1,710,000ریال
WMIK-512K
12ماهه
36گیگ
1,480,000ریال
WMIK-512K
12ماهه
60گیگ
1,890,000ریال
WMIK-1024K
12ماهه
60گیگ
2,130,000ریال
WMIK-1024K
12ماهه
36گیگ
1,720,000ریال
WMIK-2048K
12ماهه
60گیگ
2,370,000ریال
WMIK-4096K
12ماهه
36گیگ
2,680,000ریال
WMIK-4096K
12ماهه
60گیگ
3,000,000ریال
WMIK-10240K
12ماهه
8گیگ
220,800,000ریال
WMIK-256K
12ماهه
96گیگ
2,250,000ریال
WMIK-512K
12ماهه
100گیگ
2,490,000ریال
WMIK-1024K
12ماهه
48گیگ
1,930,000ریال
WMIK-1024K
12ماهه
120گیگ
3,000,000ریال
WMIK-2048K
12ماهه
360گیگ
6,610,000ریال
WMIK-2048K
12ماهه
100گیگ
2,950,000ریال
WMIK-2048K
12ماهه
120گیگ
3,274,000ریال
WMIK-1024K
12ماهه
60گیگ
1,500,000ریال
WMIK-1024K
12ماهه
120گیگ
2,700,000ریال
WMIK-2048K
12ماهه
60گیگ
1,650,000ریال
WMIK-2048K
12ماهه
120گیگ
2,850,000ریال
WMIK-4096K
12ماهه
60گیگ
1,800,000ریال
WMIK-4096K
12ماهه
120گیگ
3,000,000ریال
WMIK-6144K
12ماهه
60گیگ
2,100,000ریال
WMIK-6144K
12ماهه
120گیگ
3,300,000ریال
WMIK-8192K
12ماهه
60گیگ
2,600,000ریال
WMIK-8192K
12ماهه
120گیگ
3,800,000ریال
WMIK-2048K
12ماهه
1,825گیگ
1,868,800ریال
WMIK-512K
12ماهه
1,200گیگ
4,750,000ریال
WMIK-1024K
12ماهه
1,800گیگ
9,800,000ریال
WMIK-2048K
12ماهه
2,400گیگ
14,845,000ریال
WMIK-4096K
12ماهه
4,800گیگ
25,500,000ریال
WMIK-2048K
12ماهه
299گیگ
2,990,000ریال
WMIK-50000K
12ماهه
120گیگ
3,000,000ریال
WMIK-50000K
12ماهه
600گیگ
9,600,000ریال
WMIK-50000K
12ماهه
1,200گیگ
15,600,000ریال
WMIK-4096K
12ماهه
160گیگ
1,800,000ریال
WMIK-4096K
12ماهه
10گیگ
500,000ریال