تعرفه اینترنت وایرلس

تعرفه اینترنت وایرلس

طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 1 ماهه )
CISCOWIRELESS-51200K
1ماهه
50گیگ
900,000ریال
CISCOWIRELESS-51200K
1ماهه
100گیگ
1,500,000ریال
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 12 ماهه )
CISCOWIRELESS-51200K
12ماهه
120گیگ
3,000,000ریال
CISCOWIRELESS-51200K
12ماهه
600گیگ
9,600,000ریال
CISCOWIRELESS-51200K
12ماهه
1,200گیگ
15,600,000ریال
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 6 ماهه )
CISCOWIRELESS-51200K
6ماهه
60گیگ
1,620,000ریال
CISCOWIRELESS-51200K
6ماهه
300گیگ
5,100,000ریال
CISCOWIRELESS-51200K
6ماهه
600گیگ
8,100,000ریال
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 3 ماهه )
CISCOWIRELESS-51200K
3ماهه
150گیگ
2,620,000ریال
CISCOWIRELESS-51200K
3ماهه
300گیگ
4,350,000ریال