تعرفه Wireless

تعرفه Wireless

با تــوجه به محــدودیت های ارایه ســرویس های مــبتنی بر بستـــر مخــابراتی، شــرکت رفاه تک ارتباط اقــدام به ارایــه خدمات پــهنای باند اشتــراکی ثابت بر بستــر وایــرلس نموده است. نظر به اینکه دسترسی به این خدمات مستلزم امکان سنجی دقیق فنی می باشد، لذا پس از انتخاب سرویس مذکور، درنقشه امکان سنجی محل دریافت سرویس را مشخص نمایید. همچنین لازم به توضیح  است هزینه تجهیزات نهایی سمت مشترک (رادیو گیرنده ، پایه ، کابل و اکسس پوینت ) به صورت جداگانه محاسبه و اخذ می گردد .

طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 1 ماهه )
WMIK-128K
1ماهه
3گیگ
105,000ریال
WMIK-128K
1ماهه
5گیگ
165,000ریال
WMIK-256K
1ماهه
3گیگ
115,000ریال
WMIK-256K
1ماهه
5گیگ
175,000ریال
WMIK-512K
1ماهه
3گیگ
130,000ریال
WMIK-512K
1ماهه
5گیگ
190,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
5گیگ
210,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
3گیگ
150,000ریال
WIMIK-2048K
1ماهه
3گیگ
170,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
5گیگ
230,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
3گیگ
230,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
5گیگ
290,000ریال
WIMIK-10240K
1ماهه
3گیگ
270,000ریال
WIRELESS-10240K
1ماهه
5گیگ
330,000ریال
WUNLIMIT-128K
1ماهه
1گیگ
250,000ریال
WUMIK-256K
1ماهه
1گیگ
450,000ریال
WUMIK-512K
1ماهه
1گیگ
900,000ریال
WUMIK-1024K
1ماهه
1گیگ
1,400,000ریال
WUMIK-2048K
1ماهه
1گیگ
2,400,000ریال
WUMIK-4096K
1ماهه
1گیگ
4,400,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
5گیگ
9,000,000ریال
WSPECIALMIK-3072K
1ماهه
80گیگ
1,750,000ریال
WUMIK-1024K
1ماهه
1گیگ
3,000,000ریال
WUMIK-1024K
1ماهه
1گیگ
2,100,000ریال
WUNLIMIT-2048K
1ماهه
1گیگ
7,200,000ریال
WSPECIALMIK-1024K
1ماهه
15گیگ
350,000ریال
WSPECIALMIK-2048K
1ماهه
35گیگ
650,000ریال
WSPECIALMIK-4096K
1ماهه
180گیگ
2,500,000ریال
WMIK-20480K
1ماهه
20گیگ
600,000ریال
WMIK-12288K
1ماهه
10گیگ
400,000ریال
WMIK-8192K
1ماهه
2گیگ
90,000ریال
WMIK-8192K
1ماهه
4گیگ
160,000ریال
WMIK-8192K
1ماهه
8گیگ
300,000ریال
WUMIK-2048K
1ماهه
1گیگ
700,000ریال
WUMIK-3072K
1ماهه
1گیگ
1,400,000ریال
WUMIK-1024K
1ماهه
1گیگ
700,000ریال
WUMIK-1024K
1ماهه
1گیگ
1,200,000ریال
WUMIK-2048K
1ماهه
1گیگ
2,100,000ریال
WUMIK-4096K
1ماهه
1گیگ
3,800,000ریال
WMIK-8192K
1ماهه
4گیگ
300,000ریال
WMIK-8192K
1ماهه
2گیگ
240,000ریال
WUMIK-512K
1ماهه
1گیگ
320,000ریال
WUMIK-128K
1ماهه
1گیگ
305,000ریال
WUMIK-4096K
1ماهه
1گیگ
1,590,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
8گیگ
356,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
4گیگ
260,000ریال
WUMIK-256K
1ماهه
1گیگ
405,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
2گیگ
200,000ریال
WUMIK-2048K
1ماهه
1گیگ
850,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
8گیگ
296,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
4گیگ
200,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
2گیگ
140,000ریال
WUMIK-1024K
1ماهه
1گیگ
440,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
8گیگ
280,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
4گیگ
165,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
2گیگ
110,000ریال
WMIK-512K
1ماهه
2گیگ
90,000ریال
WMIK-6144K
1ماهه
2گیگ
220,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
4گیگ
260,000ریال
WMIK-8192K
1ماهه
8گیگ
396,000ریال
WMIK-512K
1ماهه
8گیگ
180,000ریال
WMIK-512K
1ماهه
4گیگ
130,000ریال
WUMIK-1024K
1ماهه
1گیگ
400,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
5گیگ
250,000ریال
WUMIK-256K
1ماهه
1گیگ
350,000ریال
WUMIK-512K
1ماهه
1گیگ
700,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
20گیگ
200,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
30گیگ
270,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
60گیگ
570,000ریال
WMIK-8192K
1ماهه
90گیگ
870,000ریال
WMIK-6144K
1ماهه
4گیگ
280,000ریال
WMIK-6144K
1ماهه
8گیگ
376,000ریال
WUMIK-6144K
1ماهه
1گیگ
2,100,000ریال
WUMIK-8192K
1ماهه
1گیگ
4,600,000ریال
WMIK-4096K
1ماهه
45گیگ
420,000ریال
WMIK-6144K
1ماهه
75گیگ
720,000ریال
WMIK-8192K
1ماهه
2گیگ
90,000ریال
WMIKKIMIANET-8192K
1ماهه
4گیگ
160,000ریال
WMIKKIMIANET-8192K
1ماهه
8گیگ
280,000ریال
WMIK-256K
1ماهه
4گیگ
145,000ریال
WMIK-512K
1ماهه
6گیگ
210,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
4گیگ
180,000ریال
WMIK-1024K
1ماهه
10گیگ
320,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
22گیگ
560,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
6گیگ
240,000ریال
WMIK-2048K
1ماهه
10گیگ
340,000ریال
WUMIK-1024K
1ماهه
1گیگ
1,100,000ریال
WUMIK-2048K
1ماهه
1گیگ
2,200,000ریال
WUMIK-3072K
1ماهه
1گیگ
3,300,000ریال
WMIKPARSANET-512K
1ماهه
2گیگ
109,000ریال
WMIKPARSANET-512K
1ماهه
5گیگ
189,000ریال
WMIKPARSANET-512K
1ماهه
10گیگ
309,000ریال
WMIKPARSANET-512K
1ماهه
20گیگ
505,000ریال
WMIKPARSANET-1024K
1ماهه
2گیگ
130,000ریال
WMIKPARSANET-1024K
1ماهه
5گیگ
211,000ریال
WMIKPARSANET-1024K
1ماهه
10گیگ
331,000ریال
WMIKPARSANET-1024K
1ماهه
20گیگ
277,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
1ماهه
2گیگ
152,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
1ماهه
5گیگ
233,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
1ماهه
10گیگ
353,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
1ماهه
20گیگ
549,000ریال
WUMIK-512K
1ماهه
1گیگ
475,000ریال
WUMIK-1024K
1ماهه
1گیگ
980,000ریال
WUMIK-2048K
1ماهه
1گیگ
1,485,000ریال
WUMIK-4096K
1ماهه
1گیگ
9,000,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
1ماهه
3گیگ
180,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
1ماهه
15گیگ
390,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
1ماهه
35گیگ
590,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
1ماهه
70گیگ
990,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
1ماهه
5گیگ
250,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
1ماهه
17گیگ
460,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
1ماهه
37گیگ
660,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
1ماهه
72گیگ
1,060,000ریال
PARSANETUCREDIT-256K
1ماهه
1گیگ
490,000ریال
PARSANETUCREDIT-512K
1ماهه
1گیگ
790,000ریال
PARSANETUCREDIT-1024K
1ماهه
1گیگ
1,590,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
1ماهه
50گیگ
490,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
1ماهه
55گیگ
590,000ریال
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 3 ماهه )
WMIK-128K
3ماهه
9گیگ
315,000ریال
WMIK-128K
3ماهه
15گیگ
447,000ریال
WMIK-256K
3ماهه
9گیگ
345,000ریال
WMIK-256K
3ماهه
15گیگ
477,000ریال
WMIK-512K
3ماهه
9گیگ
390,000ریال
WMIK-512K
3ماهه
15گیگ
520,000ریال
WMIK-1024K
3ماهه
15گیگ
580,000ریال
WMIK-1024K
3ماهه
9گیگ
450,000ریال
WIMIK-2048K
3ماهه
9گیگ
510,000ریال
WMIK-2048K
3ماهه
15گیگ
640,000ریال
WMIK-4096K
3ماهه
9گیگ
690,000ریال
WMIK-4096K
3ماهه
15گیگ
820,000ریال
WIMIK-10240K
3ماهه
9گیگ
810,000ریال
WIRELESS-10240K
3ماهه
15گیگ
942,000ریال
WUNLIMIT-128K
3ماهه
1گیگ
670,000ریال
WUMIK-256K
3ماهه
1گیگ
1,210,000ریال
WUMIK-512K
3ماهه
1گیگ
2,400,000ریال
WUMIK-1024K
3ماهه
1گیگ
3,780,000ریال
WUMIK-2048K
3ماهه
1گیگ
6,480,000ریال
FREE-1024K
3ماهه
1گیگ
6,480,000ریال
WMIK-20480K
3ماهه
60گیگ
1,710,000ریال
WMIK-12288K
3ماهه
30گیگ
1,000,000ریال
WMIK-8192K
3ماهه
40گیگ
700,000ریال
WUMIK-128K
3ماهه
1گیگ
825,000ریال
WUMIK-256K
3ماهه
1گیگ
1,095,000ریال
WMIK-4096K
3ماهه
10گیگ
500,000ریال
WMIK-8192K
3ماهه
40گیگ
700,000ریال
WMIK-256K
3ماهه
12گیگ
410,000ریال
WMIK-512K
3ماهه
24گیگ
640,000ریال
WMIK-1024K
3ماهه
12گیگ
510,000ریال
WMIK-1024K
3ماهه
36گیگ
960,000ریال
WMIK-2048K
3ماهه
82گیگ
1,650,000ریال
WMIK-2048K
3ماهه
24گیگ
800,000ریال
WMIK-2048K
3ماهه
30گیگ
916,000ریال
WUMIK-1024K
3ماهه
1گیگ
3,000,000ریال
WUMIK-2048K
3ماهه
1گیگ
6,600,000ریال
WUMIK-3072K
3ماهه
1گیگ
9,900,000ریال
WMIKPARSANET-512K
3ماهه
6گیگ
300,000ریال
WMIKPARSANET-512K
3ماهه
15گیگ
494,000ریال
WMIKPARSANET-512K
3ماهه
30گیگ
789,000ریال
WMIKPARSANET-512K
3ماهه
60گیگ
1,279,000ریال
WMIKPARSANET-1024K
3ماهه
6گیگ
366,000ریال
WMIKPARSANET-1024K
3ماهه
15گیگ
560,000ریال
WMIKPARSANET-1024K
3ماهه
30گیگ
854,000ریال
WMIKPARSANET-1024K
3ماهه
60گیگ
1,345,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
3ماهه
6گیگ
431,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
3ماهه
15گیگ
625,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
3ماهه
30گیگ
919,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
3ماهه
60گیگ
1,410,000ریال
WUMIK-512K
3ماهه
1گیگ
1,190,000ریال
WUMIK-1024K
3ماهه
1گیگ
2,450,000ریال
WUMIK-2048K
3ماهه
1گیگ
3,715,000ریال
WMIK-2048K
3ماهه
90گیگ
770,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
3ماهه
15گیگ
450,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
3ماهه
35گیگ
850,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
3ماهه
75گیگ
1,490,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
3ماهه
150گیگ
2,490,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
3ماهه
20گیگ
630,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
3ماهه
40گیگ
1,030,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
3ماهه
80گیگ
1,670,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
3ماهه
155گیگ
2,670,000ریال
PARSANETUCREDIT-256K
3ماهه
1گیگ
1,350,000ریال
PARSANETUCREDIT-512K
3ماهه
1گیگ
2,250,000ریال
PARSANETUCREDIT-1024K
3ماهه
1گیگ
4,590,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
3ماهه
100گیگ
1,490,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
3ماهه
110گیگ
1,690,000ریال
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 6 ماهه )
WMIK-128K
6ماهه
18گیگ
600,000ریال
WMIK-128K
6ماهه
30گیگ
830,000ریال
WMIK-256K
6ماهه
18گیگ
660,000ریال
WMIK-256K
6ماهه
30گیگ
890,000ریال
WMIK-512K
6ماهه
18گیگ
750,000ریال
WMIK-512K
6ماهه
30گیگ
980,000ریال
WMIK-1024K
6ماهه
30گیگ
1,100,000ریال
WMIK-1024K
6ماهه
18گیگ
870,000ریال
WIMIK-2048K
6ماهه
18گیگ
990,000ریال
WMIK-2048K
6ماهه
30گیگ
1,220,000ریال
WMIK-4096K
6ماهه
18گیگ
1,350,000ریال
WMIK-4096K
6ماهه
30گیگ
1,580,000ریال
WIMIK-10240K
6ماهه
18گیگ
1,590,000ریال
WIRELESS-10240K
6ماهه
30گیگ
1,820,000ریال
WUNLIMIT-128K
6ماهه
1گیگ
1,270,000ریال
WUMIK-256K
6ماهه
1گیگ
2,290,000ریال
WUMIK-512K
6ماهه
1گیگ
4,590,000ریال
WUMIK-1024K
6ماهه
1گیگ
7,100,000ریال
WUMIK-2048K
6ماهه
1گیگ
12,200,000ریال
WIRELESS-4096K
6ماهه
200گیگ
3,330,000ریال
WIRELESS-2048K
6ماهه
120گیگ
2,350,000ریال
WIRELESS-4096K
6ماهه
160گیگ
2,800,000ریال
WIRELESS-2048K
6ماهه
100گیگ
1,650,000ریال
WMIK-4096K
6ماهه
4,096گیگ
2,350,000ریال
WMIK-20480K
6ماهه
120گیگ
3,420,000ریال
WMIK-16384K
6ماهه
16گیگ
300,000ریال
WMIK-12288K
6ماهه
60گیگ
1,800,000ریال
WMIK-8192K
6ماهه
80گیگ
1,400,000ریال
WUMIK-128K
6ماهه
1گیگ
1,650,000ریال
WUMIK-256K
6ماهه
1گیگ
2,190,000ریال
WMIK-4096K
6ماهه
20گیگ
1,000,000ریال
WMIK-8192K
6ماهه
80گیگ
1,290,000ریال
WMIK-256K
6ماهه
48گیگ
1,200,000ریال
WMIK-512K
6ماهه
48گیگ
1,280,000ریال
WMIK-1024K
6ماهه
24گیگ
1,000,000ریال
WMIK-1024K
6ماهه
64گیگ
1,650,000ریال
WMIK-2048K
6ماهه
175گیگ
3,300,000ریال
WMIK-2048K
6ماهه
48گیگ
1,520,000ریال
WMIK-2048K
6ماهه
60گیگ
1,714,000ریال
WUMIK-1024K
6ماهه
1گیگ
6,000,000ریال
WUMIK-2048K
6ماهه
1گیگ
12,000,000ریال
WUMIK-3072K
6ماهه
1گیگ
19,800,000ریال
WMIKPARSANET-512K
6ماهه
12گیگ
566,000ریال
WMIKPARSANET-512K
6ماهه
30گیگ
919,000ریال
WMIKPARSANET-512K
6ماهه
60گیگ
1,410,000ریال
WMIKPARSANET-512K
6ماهه
120گیگ
2,391,000ریال
WMIKPARSANET-1024K
6ماهه
12گیگ
69,700ریال
WMIKPARSANET-1024K
6ماهه
30گیگ
1,050,000ریال
WMIKPARSANET-1024K
6ماهه
60گیگ
1,541,000ریال
WMIKPARSANET-1024K
6ماهه
120گیگ
2,522,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
6ماهه
12گیگ
824,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
6ماهه
30گیگ
1,181,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
6ماهه
60گیگ
1,672,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
6ماهه
120گیگ
2,653,000ریال
WUMIK-512K
6ماهه
1گیگ
2,375,000ریال
WUMIK-1024K
6ماهه
1گیگ
4,900,000ریال
WUMIK-2048K
6ماهه
1گیگ
7,425,000ریال
WMIK-1024K
6ماهه
100گیگ
990,000ریال
WMIK-2048K
6ماهه
180گیگ
1,530,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
6ماهه
25گیگ
750,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
6ماهه
50گیگ
1,200,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
6ماهه
140گیگ
2,490,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
6ماهه
260گیگ
3,990,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
6ماهه
35گیگ
1,050,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
6ماهه
60گیگ
1,500,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
6ماهه
150گیگ
2,790,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
6ماهه
270گیگ
4,290,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
6ماهه
150گیگ
1,990,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
6ماهه
165گیگ
2,290,000ریال
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 12 ماهه )
WMIK-128K
12ماهه
36گیگ
1,180,000ریال
WMIK-128K
12ماهه
60گیگ
1,590,000ریال
WMIK-256K
12ماهه
36گیگ
1,300,000ریال
WMIK-256K
12ماهه
60گیگ
1,710,000ریال
WMIK-512K
12ماهه
36گیگ
1,480,000ریال
WMIK-512K
12ماهه
60گیگ
1,890,000ریال
WMIK-1024K
12ماهه
60گیگ
2,130,000ریال
WMIK-1024K
12ماهه
36گیگ
1,720,000ریال
WIMIK-2048K
12ماهه
36گیگ
1,960,000ریال
WMIK-2048K
12ماهه
60گیگ
2,370,000ریال
WMIK-4096K
12ماهه
36گیگ
2,680,000ریال
WMIK-4096K
12ماهه
60گیگ
3,000,000ریال
WIMIK-10240K
12ماهه
36گیگ
3,160,000ریال
WIRELESS-10240K
12ماهه
60گیگ
3,500,000ریال
WUNLIMIT-128K
12ماهه
1گیگ
2,400,000ریال
WUMIK-256K
12ماهه
1گیگ
4,320,000ریال
WUMIK-512K
12ماهه
1گیگ
8,640,000ریال
WUMIK-1024K
12ماهه
1گیگ
11,340,000ریال
WUMIK-2048K
12ماهه
1گیگ
23,000,000ریال
WIRELESS-10240K
12ماهه
350گیگ
4,750,000ریال
WIRELESS-10240K
12ماهه
250گیگ
4,490,000ریال
WIRELESS-10240K
12ماهه
300گیگ
4,500,000ریال
WIRELESS-10240K
12ماهه
200گیگ
3,500,000ریال
WMIK-10240K
12ماهه
8گیگ
220,800,000ریال
WIRELESS-2048K
12ماهه
12گیگ
120,000ریال
WMIK-20480K
12ماهه
80گیگ
1,000,000ریال
WMIK-20480K
12ماهه
24گیگ
850,000ریال
WMIK-20480K
12ماهه
240گیگ
6,840,000ریال
WMIK-20480K
12ماهه
6گیگ
140,000ریال
WMIK-20480K
12ماهه
120گیگ
1,800,000ریال
WMIK-16384K
12ماهه
160گیگ
1,100,000ریال
WMIK-12288K
12ماهه
60گیگ
1,100,000ریال
WMIK-10240K
12ماهه
10گیگ
350,000ریال
WMIK-8192K
12ماهه
150گیگ
2,200,000ریال
WUMIK-128K
12ماهه
1گیگ
3,300,000ریال
WUMIK-256K
12ماهه
1گیگ
4,375,000ریال
WMIK-8192K
12ماهه
150گیگ
2,200,000ریال
WMIK-256K
12ماهه
96گیگ
2,250,000ریال
WMIK-512K
12ماهه
100گیگ
2,490,000ریال
WMIK-1024K
12ماهه
48گیگ
1,930,000ریال
WMIK-1024K
12ماهه
120گیگ
3,000,000ریال
WMIK-2048K
12ماهه
360گیگ
6,610,000ریال
WMIK-2048K
12ماهه
100گیگ
2,950,000ریال
WMIK-2048K
12ماهه
120گیگ
3,274,000ریال
WUMIK-1024K
12ماهه
1گیگ
12,000,000ریال
WUMIK-2048K
12ماهه
1گیگ
24,000,000ریال
WUMIK-3072K
12ماهه
1گیگ
39,600,000ریال
WMIKPARSANET-512K
12ماهه
24گیگ
106,300ریال
WMIKPARSANET-512K
12ماهه
60گیگ
1,672,000ریال
WMIKPARSANET-512K
12ماهه
120گیگ
2,653,000ریال
WMIKPARSANET-512K
12ماهه
240گیگ
4,615,000ریال
WMIKPARSANET-1024K
12ماهه
24گیگ
1,325,000ریال
WMIKPARSANET-1024K
12ماهه
60گیگ
1,933,000ریال
WMIKPARSANET-1024K
12ماهه
120گیگ
2,914,000ریال
WMIKPARSANET-1024K
12ماهه
240گیگ
4,870,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
12ماهه
24گیگ
1,587,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
12ماهه
60گیگ
2,195,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
12ماهه
120گیگ
3,176,000ریال
WMIKPARSANET-2048K
12ماهه
240گیگ
5,138,000ریال
WUMIK-512K
12ماهه
1گیگ
4,750,000ریال
WUMIK-1024K
12ماهه
1گیگ
9,800,000ریال
WUMIK-2048K
12ماهه
1گیگ
14,845,000ریال
WUMIK-4096K
12ماهه
1گیگ
68,500,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
12ماهه
25گیگ
990,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
12ماهه
60گیگ
1,490,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
12ماهه
150گیگ
2,990,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
12ماهه
350گیگ
4,990,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
12ماهه
40گیگ
1,540,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
12ماهه
75گیگ
2,040,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
12ماهه
165گیگ
3,540,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
12ماهه
365گیگ
5,540,000ریال
PARSANETUSPEED-51200K
12ماهه
200گیگ
2,990,000ریال
PARSANETUSPEEDF-51200K
12ماهه
220گیگ
3,390,000ریال