تعرفه Wireless

تعرفه Wireless

با تــوجه به محــدودیت های ارایه ســرویس های مــبتنی بر بستـــر مخــابراتی، شــرکت رفاه تک ارتباط اقــدام به ارایــه خدمات پــهنای باند اشتــراکی ثابت بر بستــر وایــرلس نموده است. نظر به اینکه دسترسی به این خدمات مستلزم امکان سنجی دقیق فنی می باشد، لذا پس از انتخاب سرویس مذکور، درنقشه امکان سنجی محل دریافت سرویس را مشخص نمایید. همچنین لازم به توضیح  است هزینه تجهیزات نهایی سمت مشترک (رادیو گیرنده ، پایه ، کابل و اکسس پوینت ) به صورت جداگانه محاسبه و اخذ می گردد .

طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 1 ماهه )
WIRELESS-128K
1ماهه
3گیگ
105,000ریال
WIRELESS-128K
1ماهه
5گیگ
165,000ریال
WIRELESS-256K
1ماهه
3گیگ
115,000ریال
WIRELESS-256K
1ماهه
5گیگ
175,000ریال
WIRELESS-512K
1ماهه
3گیگ
130,000ریال
WIRELESS-512K
1ماهه
5گیگ
190,000ریال
WIRELESS-1024K
1ماهه
5گیگ
210,000ریال
WIRELESS-1024K
1ماهه
3گیگ
150,000ریال
WIRELESS-2048K
1ماهه
3گیگ
170,000ریال
WIRELESS-2048K
1ماهه
5گیگ
230,000ریال
WIRELESS-4096K
1ماهه
3گیگ
230,000ریال
WIRELESS-4096K
1ماهه
5گیگ
290,000ریال
WIRELESS-10240K
1ماهه
3گیگ
270,000ریال
WIRELESS-10240K
1ماهه
5گیگ
330,000ریال
WUNLIMIT-128K
1ماهه
1گیگ
250,000ریال
WUNLIMIT-256K
1ماهه
1گیگ
450,000ریال
WUNLIMIT-512K
1ماهه
1گیگ
900,000ریال
WUNLIMIT-1024K
1ماهه
1گیگ
1,400,000ریال
WUNLIMIT-2048K
1ماهه
1گیگ
2,400,000ریال
WUNLIMIT-2048K
1ماهه
1گیگ
4,400,000ریال
WIRELESS-4096K
1ماهه
5گیگ
900,000,000ریال
ADSL-1024K
1ماهه
20گیگ
39,000,000ریال
ADSL-1024K
1ماهه
40گیگ
62,000,000ریال
ADSL-1024K
1ماهه
80گیگ
175,000,000ریال
WUNLIMIT-1024K
1ماهه
1گیگ
300,000,000ریال
WUNLIMIT-1024K
1ماهه
1گیگ
210,000,000ریال
WUNLIMIT-2048K
1ماهه
1گیگ
7,200,000ریال
FREE-1024K
1ماهه
1گیگ
1,400,000ریال
FREE-1024K
1ماهه
1گیگ
2,400,000ریال
WSPECIAL-1024K
1ماهه
15گیگ
350,000ریال
WSPECIAL-2048K
1ماهه
35گیگ
650,000ریال
WSPECIAL-3072K
1ماهه
180گیگ
2,500,000ریال
WIRELESS-20480K
1ماهه
20گیگ
600,000ریال
WIRELESS-12288K
1ماهه
10گیگ
400,000ریال
WIRELESS-8192K
1ماهه
2گیگ
90,000ریال
WIRELESS-8192K
1ماهه
4گیگ
160,000ریال
WIRELESS-8192K
1ماهه
8گیگ
300,000ریال
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 3 ماهه )
WIRELESS-128K
3ماهه
9گیگ
315,000ریال
WIRELESS-128K
3ماهه
15گیگ
440,000ریال
WIRELESS-256K
3ماهه
9گیگ
340,000ریال
WIRELESS-256K
3ماهه
15گیگ
470,000ریال
WIRELESS-512K
3ماهه
9گیگ
390,000ریال
WIRELESS-512K
3ماهه
15گیگ
520,000ریال
WIRELESS-1024K
3ماهه
15گیگ
580,000ریال
WIRELESS-1024K
3ماهه
9گیگ
450,000ریال
WIRELESS-2048K
3ماهه
9گیگ
510,000ریال
WIRELESS-2048K
3ماهه
15گیگ
640,000ریال
WIRELESS-4096K
3ماهه
9گیگ
690,000ریال
WIRELESS-4096K
3ماهه
15گیگ
820,000ریال
WIRELESS-10240K
3ماهه
9گیگ
810,000ریال
WIRELESS-10240K
3ماهه
15گیگ
942,000ریال
WUNLIMIT-128K
3ماهه
1گیگ
670,000ریال
WUNLIMIT-256K
3ماهه
1گیگ
1,210,000ریال
WUNLIMIT-512K
3ماهه
1گیگ
2,400,000ریال
WUNLIMIT-1024K
3ماهه
1گیگ
3,780,000ریال
WUNLIMIT-2048K
3ماهه
1گیگ
6,480,000ریال
FREE-1024K
3ماهه
1گیگ
648,000,000ریال
FREE-1024K
3ماهه
1گیگ
3,780,000ریال
FREE-1024K
3ماهه
1گیگ
6,480,000ریال
WIRELESS-20480K
3ماهه
60گیگ
1,710,000ریال
WIRELESS-12288K
3ماهه
30گیگ
1,000,000ریال
WIRELESS-8192K
3ماهه
40گیگ
700,000ریال
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 6 ماهه )
WIRELESS-128K
6ماهه
18گیگ
600,000ریال
WIRELESS-128K
6ماهه
30گیگ
830,000ریال
WIRELESS-256K
6ماهه
18گیگ
660,000ریال
WIRELESS-256K
6ماهه
30گیگ
890,000ریال
WIRELESS-512K
6ماهه
18گیگ
750,000ریال
WIRELESS-512K
6ماهه
30گیگ
980,000ریال
WIRELESS-1024K
6ماهه
30گیگ
1,100,000ریال
WIRELESS-1024K
6ماهه
18گیگ
870,000ریال
WIRELESS-2048K
6ماهه
18گیگ
990,000ریال
WIRELESS-2048K
6ماهه
30گیگ
1,220,000ریال
WIRELESS-4096K
6ماهه
18گیگ
1,350,000ریال
WIRELESS-4096K
6ماهه
30گیگ
1,580,000ریال
WIRELESS-10240K
6ماهه
18گیگ
1,590,000ریال
WIRELESS-10240K
6ماهه
30گیگ
1,820,000ریال
WUNLIMIT-128K
6ماهه
1گیگ
1,270,000ریال
WUNLIMIT-256K
6ماهه
1گیگ
2,290,000ریال
WUNLIMIT-512K
6ماهه
1گیگ
4,590,000ریال
WUNLIMIT-1024K
6ماهه
1گیگ
7,100,000ریال
WUNLIMIT-2048K
6ماهه
1گیگ
12,200,000ریال
WIRELESS-4096K
6ماهه
200گیگ
3,330,000ریال
WIRELESS-2048K
6ماهه
120گیگ
2,350,000ریال
WIRELESS-4096K
6ماهه
160گیگ
2,800,000ریال
WIRELESS-2048K
6ماهه
100گیگ
1,650,000ریال
WIRELESS-4096K
6ماهه
4,096گیگ
235,000,000ریال
FREE-1024K
6ماهه
1گیگ
7,100,000ریال
WIRELESS-20480K
6ماهه
120گیگ
3,420,000ریال
WIRELESS-16384K
6ماهه
16گیگ
300,000ریال
WIRELESS-12288K
6ماهه
60گیگ
1,800,000ریال
WIRELESS-8192K
6ماهه
80گیگ
1,400,000ریال
طرح های اینترنت Wireless رفاه تک ارتباط ( 12 ماهه )
WIRELESS-128K
12ماهه
60گیگ
1,590,000ریال
WIRELESS-256K
12ماهه
36گیگ
1,300,000ریال
WIRELESS-256K
12ماهه
60گیگ
1,710,000ریال
WIRELESS-512K
12ماهه
36گیگ
1,480,000ریال
WIRELESS-512K
12ماهه
60گیگ
1,890,000ریال
WIRELESS-1024K
12ماهه
60گیگ
2,130,000ریال
WIRELESS-1024K
12ماهه
36گیگ
1,720,000ریال
WIRELESS-2048K
12ماهه
36گیگ
1,960,000ریال
WIRELESS-2048K
12ماهه
60گیگ
2,370,000ریال
WIRELESS-4096K
12ماهه
36گیگ
2,680,000ریال
WIRELESS-4096K
12ماهه
60گیگ
3,000,000ریال
WIRELESS-10240K
12ماهه
36گیگ
3,160,000ریال
WIRELESS-10240K
12ماهه
60گیگ
3,500,000ریال
WUNLIMIT-128K
12ماهه
1گیگ
2,400,000ریال
WUNLIMIT-256K
12ماهه
1گیگ
4,320,000ریال
WUNLIMIT-512K
12ماهه
1گیگ
8,640,000ریال
WUNLIMIT-1024K
12ماهه
1گیگ
11,340,000ریال
WUNLIMIT-2048K
12ماهه
1گیگ
23,000,000ریال
WIRELESS-10240K
12ماهه
350گیگ
4,750,000ریال
WIRELESS-10240K
12ماهه
250گیگ
4,490,000ریال
WIRELESS-10240K
12ماهه
300گیگ
4,500,000ریال
WIRELESS-10240K
12ماهه
200گیگ
3,500,000ریال
WIRELESS-10240K
12ماهه
8گیگ
22,080,000,000ریال
WIRELESS-2048K
12ماهه
12گیگ
12,000,000ریال
WIRELESS-20480K
12ماهه
80گیگ
1,000,000ریال
WIRELESS-20480K
12ماهه
24گیگ
850,000ریال
WIRELESS-20480K
12ماهه
120گیگ
2,180,000ریال
WIRELESS-20480K
12ماهه
240گیگ
6,840,000ریال
WIRELESS-20480K
12ماهه
6گیگ
140,000ریال
WIRELESS-20480K
12ماهه
120گیگ
1,800,000ریال
WIRELESS-16384K
12ماهه
160گیگ
1,100,000ریال
WIRELESS-12288K
12ماهه
60گیگ
1,100,000ریال
WIRELESS-10240K
12ماهه
10گیگ
350,000ریال
WIRELESS-8192K
12ماهه
150گیگ
2,200,000ریال