ماموریت و چشم انداز رفاه تک

ماموریت

رفاه تک ارتباط با ارائه خدمات ، راهکارهای ارتباط و فناوری های نوین روز دنیا، ماموریت خود را در جهت افزایش رفاه و آسایش جامعه تبیین نموده است.

چشم انداز

متمایز بودن در میان شرکت های ارائه دهنده خدمات ، راهکارهای ارتباطی و نرم افزارهای کاربردی و نوین